Kategorie:

W jakim stopniu znasz angielski czy niemiecki? Języki obce – poziomy i ich podział

Znajomość języków obcych najłatwiej ocenić poprzez rozmowę i umiejętność dobierania odpowiednich słów w jej trakcie. Z technicznego punktu widzenia, każdy z języków klasyfikowany jest według poziomów.

Nauka języka obcego i późniejsze, bezproblemowe jego wykorzystywanie w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne i cenione. Osoby, które opanują daną mowę do poziomu chociażby komunikatywnego, mają większe możliwości podczas podróży, kontaktów personalnych czy procesu rekrutacji do nowego miejsca pracy. W dzisiejszych czasach wiele sytuacji życiowych wymaga umiejętności używa najczęściej angielskiego, a niekiedy również niemieckiego czy francuskiego.

Aby usystematyzować i umownie podzielić poziom znajomości danej mowy, wprowadzono odpowiednią skalę. Skala Rady Europy, której oficjalna nazwa to Europejski System Opisu Kształcenia Językowego podzieliła języki obce na poziomy:

Poziom początkujący
A1 – Beginner
A2 – Pre-Intermediate

Poziom średniozaawansowany
B1 – Intermediate
B2 – Upper-Intermediate

Poziom zaawansowany
C1 – Advanced
C2 – Proficient

Każdy z tych poziomów języków obcych oczywiście odpowiada oddzielnym umiejętnościom. Jeśli osoba posiada wiedzę zawartą w zakresie któregoś z nich, może ubiegać się o oficjalne tego potwierdzenie. Rada Europy wypisała konkretne zakresy, jakie muszą być opanowane w stopniu biegłym, aby móc przypisać sobie znajomość obcej mowy do jednego z poziomów.

Języki obce – poziomy i ich zakres

Poziom A1

Pierwszy, początkowy poziom, prezentowany przez osoby, które posiadają absolutnie podstawową wiedzę dotyczącą języka. Ich codzienna komunikacja przebiega z użyciem potocznych, znanych szerszej liczbie osób zwrotów i słów. Z drugiej strony, nie będą w stanie wypowiadać podczas dialogu bardziej złożonych stwierdzeń, a do rozmowy wykorzystywane będą jedynie takie wyrazy, które swoim zapisem przypominają polskie wyrazy.

Osoba prezentująca poziom A1 potrafi formułować proste pytania dotyczące miejsca zamieszkania, zainteresowań czy codziennych sytuacji. Nie powinno stanowić dla niej problemu przedstawienie siebie i innych. Dialog w jej przypadku powinien przebiegać w wolnym tempie.

 • Zaimki: I, you, he, she, it, we, you, they, a także me, you, him, her, it, us, you, them

 • Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple

 • Czasowniki: to be, to have, can/can’t, be able to, should, have to

 • Zagadnienia: powitania i pożegnania, dom, rodzina, liczby, kolory, środki transportu, dni tygodnia, miesiące itp.

 • Czytanie: e-mail, wpis na blogu, wypunktowana lista, krótkie teksty czy dialogi

Poziom A2

Odpowiada nieco bardziej zaawansowanej znajomości pierwszego, podstawowego poziomu języka. Osoba nie powinna mieć problemu ze zrozumieniem wyrazów i zdań z użyciem popularnych wyrażeń, opisujących zainteresowania, miejsce zamieszkania czy codzienne sytuacje, jak zakupy czy praca. Ponadto potrafi porozumieć się przy użyciu nieskomplikowanego dialogu.

Na poziomie A2 nie powinno być problemów z opisem pochodzenia i otoczenia, z reguły przy użyciu łatwych sformułowań. W trakcie rozmowy osoba używa szerzej znanych zwrotów i musi ona przebiegać w spokojnym tempie.

 • Czasy: Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Past Continuous, Present Perfect Continuous

 • Czasowniki: do, make, have, have got, would

 • Zagadnienia: liczebniki porządkowe, krajobraz, zdrowie i choroby, części ciała, napoje, sprzęty kuchenne itp.

 • Pisanie: e-mail, notatki, kartka pocztowa, opis miejsca, krótka instrukcja

 • Czytanie: sprawozdanie, lista zakupów, ulotka informacyjna, ogłoszenie, prosta prognoza pogody

Poziom B1

Według Skali Rady Europy, osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie główne wątki przekazu, zawarte w standardowych rozmowach dotyczących codzienności, pracy, zakupów czy podróży. Nie powinno dla niej stanowić problemu porozumiewanie się w większości sytuacji komunikacyjnych.

Osoba potrafi tworzyć spójne wypowiedzi, zarówno pisemne, jak i ustne na tematy, o których ma pojęcie. W zakresie jej wiedzy znajduje się opis wydarzeń, doświadczeń, pasji, zainteresowań czy planów na przyszłość, dodatkowo je argumentując.

 • Czasy: Past Perfect

 • Czasowniki: phrasal verbs, be, do have, posiłkowe

 • Zagadnienia: święta i uroczystości, muzyka, edukacja, hobby, rozrywka, ubrania, biuro, metale, studia, egzaminy, rozmowy itp.

 • Pisanie: wydarzenia, notatki, historyjka, ogłoszenie o pracę, zażalenie

 • Czytanie: reklama, formalny list, wpis na blogu, przepis kulinarny, zażalenie

Poziom B2

Nieco bardziej zaawansowana forma stopnia samodzielnego. Według Skali Rady Europy, osoba posługująca się językiem na tym poziomie nie ma problemu ze zrozumieniem głównych wątków wypowiedzi na tematy abstrakcyjne, codzienne i skupione wokół danej specjalności, w której się obraca.

Ponadto osoba potrafi płynne i samodzielnie inicjować oraz prowadzić rozmowy z rodzimymi użytkownikami danego języka. Nie ma problemu z doborem słownictwa na potrzeby dialogu, przedstawiając przy tym swoje zdanie czy stanowisko w konkretnej sprawie.

 • Czasy: Future Continuous

 • Zaimki: możliwie jak najwięcej

 • Zagadnienia: geografia, zdrowie i choroby, bezpieczeństwo, transport, zioła, zwierzęta hodowlane, samochód, cechy charakteru, gotowanie, rząd itp.

 • Pisanie: opis miejsca, spis wad i zalet, ogłoszenia

 • Czytanie: artykuł prasowy, sprawozdanie, reklama, ogłoszenie

Poziom C1

Osoba odznaczająca się pierwszym z dwóch poziomów stopnia zaawansowanego rozumie szeroki zakres tekstów, mniej i bardziej abstrakcyjnych, rozumiejąc przy tym ukryte znaczenie. Wypowiadanie się nie stanowi dla niej żadnego problemu – potrafi używać szerokiego zasobu słownictwa, argumentując przy tym swoje stanowisko czy wyjaśniając dane zagadnienie.

Komunikacja przy użyciu języka na tym poziomie przebiega bardzo płynnie. Osoba na poziomie C1 radzi sobie z kontaktami towarzyskimi, służbowymi i urzędowymi. Ponadto potrafi formułować jasne, zrozumiałe i przejrzyste formy pisemne i ustne, dotyczące złożonych zagadnień.

 • Czasy: Past Perfect Continuous, Future in the Past

 • Zaimki: wszystkie możliwe

 • Zagadnienia: wiedza, nauka, wygląd, przysłowia, moda, materiały, cechy charakteru, Internet, ruch, sport, uczucia, sława itp.

 • Pisanie: rozprawka z argumentami, porady, opis zdarzenia, opis problemu

 • Czytanie: artykuły, wywiady, ulotki informacyjne

Poziom C2

Najbardziej zaawansowana znajomość języka obcego. Osoba, która posiada taki poziom nie ma problemu ze zrozumieniem jakiegokolwiek tekstu czy wypowiedzi, praktycznie na każdy temat. Zasób słownictwa w tym przypadku jest wystarczający, aby przyjąć stanowisko we wszystkich możliwych sytuacjach.

Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie potrafi streścić każdą formę pisemną i ustną, odtwarzając jej treść w możliwie jak najdokładniejszym stopniu. Swoje myśli przekazuje w sposób dokładny, płynny i zrozumiały, dzieląc każdą część wypowiedzi na szczegółowe zagadnienia.

 • Czasy: Future Perfect, Future Perfect Continuous

 • Zaimki: wszystkie możliwe

 • Zagadnienia: zwierzęta, biznes, zdrowie, giełda, ciało, ogrodnictwo, chemia, sport, choroby, uczucia, budowa itp.

 • Pisanie: notatki, wywiady, dialogi, posty na forum, e-maile

 • Czytanie: przewodniki, poradniki, opowiadania, dłuższe formy pisemne

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

About Author