Kategorie:

Tłumaczenia przysięgłe czym różnia sie od zwykłego tłumaczenia?

Czym są tłumaczenia przysięgłe? Czym się różnią od zwykłych?

Spośród wszystkich rodzajów tłumaczeń, jakie dostępne są na rynku, można wyodrębnić te, które swoim charakterem uznawane są za najważniejsze. Bez wątpienia na pierwszym miejscu wskazać można tłumaczenia przysięgłe, uznawane za najpopularniejsze z tej dziedziny.

Tłumaczenia zwykłe, literackie, medyczne, techniczne i inne – to tylko kilka z firm przełożeń tekstu, jakie dostępne są na rynku. Obok nich wyróżnić można tłumaczenia przysięgłe, które różnią się od zwykłych. W ich przypadku dokument musi zostać podpisany i zapieczętowany przez tłumacza przysięgłego, a zatem jest uznawane przez władze za oficjalne i formalne. Ponadto muszą one być przekazywany w formie papierowej, ponieważ wszystkie poświadczenia ich wiarygodności możliwe są do zidentyfikowania tylko w taki sposób, ale oryginalne dokumenty mogą być przesyłane różną formą (e-mail, faks itp.).

Format tłumaczenia przysięgłego

 • Podpis: Pan/Pani (imię i nazwisko) oraz dokładne oświadczenie związane z wiernością
  i dokładnością w tłumaczeniu. Zawarta musi być data i lokalizacja wykonania,

 • Pieczęć: Imię i nazwisko, wraz z nagłówkiem ,,Tłumacz przysięgły”. Obok tego konieczne jest wpisanie języka i danych kontaktowych tłumacza.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Zazwyczaj taki rodzaj dokumentu przedstawiany jest organom urzędowym, takim jak uniwersytety, sądy, notariusze czy inne placówki administracyjne. Poza tym, może być ono wykorzystywane jako gwarant dokładności tłumaczonych informacji, zważywszy, że tłumacz przysięgły bierze odpowiedzialność za tekst swoim podpisem i pieczęcią.

Kim tak naprawdę jest osoba wykonująca tłumaczenia przysięgłe?

Tłumacz przysięgły bardzo często nazywany jest osobą zaufania publicznego, do którego pracy nie powinno być żadnych zastrzeżeń. Od jego poczynań zależy nierzadko poufność bardzo ważnych dokumentów, dlatego bierze on całą odpowiedzialność za brak ujawnienia takich danych na światło dzienne. Podczas całego procesu tłumacz musi wykonać szereg czynności, mających na celu poświadczyć wiarygodność danego dokumentu.

Poza organami państwowymi, tłumacz przysięgły może wykonywać swoje zadania dla osób prywatnych. W takich przypadkach tłumaczeniom przysięgłym najczęściej poddawane są akty urodzenia i zgonu, poświadczenia majątkowe czy spisy z ksiąg wieczystych.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o pracę w tym zawodzie, reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 27 stycznia 2005 roku. Wśród nich wymienia się:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA lub innego kraju na zasadach wzajemności;

 • znajomość języka polskiego;

 • posiadanie pełnej czynności do zdolności prawnych;

 • brak karalności za przestępstwa umyślne, skarbowe lub nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

 • ukończenie studiów wyższych

 • konieczność pozytywnego zdania egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Aby móc zgodnie z prawem wykonywać tłumaczenia przysięgłe, niezbędnym krokiem w tym celu jest zdanie odpowiedniego egzaminu. Składa się on dwóch części: pisemnej oraz ustnej i polega na przełożeniu danego tekstu z języka obcego na polski oraz z polskiego na obcy. Do uzyskania kandydat ma łącznie 200 punktów, a pozytywny wynik uzyska dopiero w momencie, gdy zdobędzie co najmniej 150 punktów.

Część pisemna składa się z czterech etapów:

 • Przetłumaczenie pisma sądowego, urzędowego lub tekstu prawniczego (z polskiego na obcy) – 50 punktów
 • Przetłumaczenie tekstu o dowolnej tematyce (z polskiego na obcy) – 50 punktów
 • Przetłumaczenie pisma sądowego, urzędowego lub tekstu prawniczego (z obcego na polski) – 50 punktów
 • Przetłumaczenie tekstu o dowolnej tematyce (z obcego na polski) – 50 punktów

Część ustna również składa się z czterech etapów:

 • Przetłumaczenie konsekutywne pisma sądowego, urzędowego lub tekstu prawniczego (z polskiego na obcy) – 50 punktów
 • Przetłumaczenie tekstu o dowolnej tematyce (z polskiego na obcy) – 50 punktów
 • Przetłumaczenie a vista pisma sądowego, urzędowego lub tekstu prawniczego (z języka) – 50 punktów
 • Przetłumaczenie tekstu o dowolnej tematyce (z języka) – 50 punktów

Na całkowitą ilość zdobytych punktów z każdej z części składają się dokładne wytyczne, ustalone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Są to zgodności treści przekazywanych w tłumaczeniu, używana terminologia i frazeologia, poprawność gramatyczna, ortograficzna i leksykalna, zastosowanie odpowiednich ustaleń dla danej formy, a także znajomość formalnych zasad wykonywania tłumaczeń przysięgłych.

Jakie dokumenty podlegają tłumaczeniom przysięgłym?

Wiele instytucji wymaga tłumaczeń przysięgłych w przypadku dokumentów w języku obcym. Przykładów może być wiele – chociażby walidacja zagranicznego dyplomu uniwersyteckiego
w Ministerstwie Edukacji. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku studiów za granicą. Wówczas student musi przedstawić wszystkie dokumenty poświadczające jest dotychczasową naukę w formie papierowej, przełożone przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe konieczne są również w przypadku zawierania małżeństw za granicą – wówczas niezbędne jest przedstawienie aktu urodzenia małżonka pochodzącego z innego kraju.
W świecie biznesów także pojawia się wiele przypadków. Dotyczy to na przykład stosunków handlowych z zagranicznymi firmami, podczas których wymagane jest posiadanie przełożonych świadectw, statutów czy innych dokumentów.

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

About Author