Kategorie:

Tłumaczenia MSDS

Istnieją treści, które wymagają szczególnego traktowania względem tłumaczeń. Zazwyczaj ich tematem są sprawy bardzo ważne, mające wpływ na bezpieczeństwo oraz sposób postępowania wymagający konkretnych działań. Jedną z takich treści są karty charakterystyki substancji, w skrócie zwanej MSDS. Jest to skrótowiec z języka angielskiego oznaczający material safety data sheet. Czasem stosuje się wydłużoną, bardziej precyzyjną nazwę: karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. Tłumaczenie MSDS, jak można się domyślać, nie należy do łatwych. Tłumacz językowy ma, w tym przypadku, do czynienia ze specyficzną terminologią, a zasady dotyczące tłumaczeń MSDS muszą być bezwzględnie przestrzegane. Czy każdy może tłumaczyć karty charakterystyki MSDS? Jak prawidłowo wykonać tłumaczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych? Więcej informacji poniżej…

Tłumaczenia MSDS – czym są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

W karcie MSDS zawarty jest szereg informacji o substancji lub mieszaninie. Karta zawiera opis zagrożeń, jakie dana substancja może powodować. Stosowana dawniej nazwa substancję lub mieszaninę określała jako preparat. MSDS to także dane o fizycznych właściwościach danej substancji. W tłumaczeniu kart MSDS pojawia się duża ilość żargonu z dziedziny fizyki, co sprawia, że przekład kart jest trudnym zadaniem. Również dane o cechach chemicznych powodują, że tłumaczenie kart MSDS wymaga od tłumacza ponadprzeciętnych zdolności.

W jakim celu tworzy się tłumaczenie kart charakterystyki niebezpiecznych substancji? W MSDS odnaleźć można informacje o tym, jakie zagrożenia może nieść za sobą dana substancja. MSDS to także spis czynności, które mają zapobiegać zagrożeniom płynącym ze strony preparatów. A co jeśli dojdzie już do skażenia danym materiałem niebezpiecznym? W karcie MSDS zawarte są treści, które informują o postępowaniu w przypadku aktywacji zagrożenia. Dlatego tłumaczenie charakterystyki karty substancji chemicznej jest tak ważne. Odbiorca karty, dzięki tłumaczeniu MSDS, zostaja zaznajomiony z najważniejszymi danymi o substancji, z którą ma styczność.

Dowiedz się: Jakie dokumenty tłumaczyć do rejestracji samochodu?

Tłumaczenia MSDS – przepisy prawne

W Unii Europejskiej, istnieje rozporządzenie, które określa, co powinna zawierać karta MSDS oraz to, jaki powinna mieć układ. Jakie rozporządzenie precyzuje informacje o kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych? Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE 2015/830 z dnia 28.05.2015 r. ze sprostowaniem z dnia 17.01.2017 r. (zastępujące rozporządzenie (UE) nr 453/2010) oraz rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Istnieje również norma ISO. Ma ona zasięg międzynarodowy. Nie jest jednak wystarczająca i uniwersalna. Kraje UE oraz kraje, które wwożą lub przewożą przez Unię Europejską towary niebezpieczne, muszą posiadać dokument zgodny z rozporządzeniem WE, obowiązującym w UE. Wg  ISO 11014-1 karta MSDS musi posiadać:

 • nazwę produktu i dane jego producenta
 • skład chemiczny
 • zwroty ryzyka
 • procedurę pierwszej pomocy
 • procedurę gaszenia
 • procedurę działania w razie wycieku i skażenia
 • sposoby przechowywania i posługiwania się
 • opis niezbędnych środków ostrożności przy kontakcie
 • właściwości fizykochemiczne
 • informacje o trwałości i reaktywności
 • informacje o toksyczności
 • informacje ekologiczne
 • uwagi na temat utylizacji lub neutralizacji
 • informacje o prawidłowym transporcie
 • informacje na temat regulacji prawnych dotyczących substancji
 • pozostałe informacje.

Poza Unią Europejską oraz ISO, swoje wytyczne dotyczące kart MSDS posiadają kraje NAFTA. Rozporządzeń nie można stosować wybiórczo lub zamiennie. W zależności od miejsca, restrykcje wymagają stosowania odpowiednich przepisów prawnych. Dlatego wiele kart MSDS dla danej substancji jest tworzona w tylu egzemplarzach, przez ile miejsc będzie transportowana/dystrybuowana. I odpowiednio tłumaczy się karty MSDS w oparciu o dany dokument.

Warto przeczytać: Tłumaczenie umów handlowych

Tłumaczenie MSDS – kto może tworzyć przekład?

Tłumaczeniem kart charakterystyki substancji i mieszanin zajmować się może odpowiednio przekwalifikowany tłumacz. Tłumaczenie MSDS zawiera informacje z dziedziny chemii oraz fizyki. Tylko tłumacz językowy posiadający wiedzę z tych obszarów, jest w wtsanie wykonać prawidłowy przekład MSDS. W kartach charakterystyki zawartych jest także sporo przepisów i terminów prawnych. Tłumacz kart MSDS musi rozumieć prawo oraz potrafić tworzyć przekład zgodny z zasadami tworzenia tłumaczeń prawnych i prawniczych.

Najczęściej, tłumaczami kart MSDS zostają osoby związane z branżą chemiczną, fizyczną lub prawniczą. Tylko specjaliści dają gwarancje prawidowego tłumaczenia kart MSDS. Duża odpowiedzialność i świadomość zagrożeń jakie może powodować błędny przekład powoduje, że praca tłumacza MSDS może być stresująca. Odpowiednie kwalifikacje oraz perfekcyjna znajomość języka obcego to zapewnienie bezbłędnego tłumaczenia.

Koniecznie sprawdź: Nowoczesne technologie w nauce języków obcych

Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]

About Author